8000 تومان
دانلود مقاله یک روش جدید آسان برای سنتز γ-Al2O3 نیمه متخلخل با مساحت سطحی بالا و فعالیت کاتالیستی

تحقیق حاضر یک روش جدید برای تهیه‌ی γ-Al2O3 نیمه متخلخل با مساحت سطحی بالا را با کلسینه کردن کنترل شده‌ی نیترات Al (III) با اوره ارائه می‌کند. کاتالیست آلومینای بدست آمده توسط XRD، همدماهای [...]

مشاهده و خرید
14000 تومان
دانلود مقاله فعالیت فتوکاتالیستی، اثر ضدباکتریایی و آب‌دوستی در اثر نور فیلم‌های TiO2 پوشش داده شده بر روی زیرلایه‌ی فولاد زنگ‌نزن

نشان داده شده است که فیلم‌های TiO2 شفاف بر روی فولاد زنگ‌نزن تهیه شده توسط پوشش‌دهی غوطه‌وری در یک محلول ریزامولسیون غیریونی فعالیت فتوکاتالیستی بسیار بیشتری نسبت به پوشش‌های روی شیشه دارند. [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله بررسی خواص سطحی اکسیدهای قلع-مولیبدن توسط طیف‌سنجی فتوالکترون اشعه‌ی ایکس

اکسیدهای قلع-مولیبدن که در دمای متوسط کلسینه کردن رسوبات تشکیل شده‌اند به سختی ساختارهای مربوط به روتیل کریستالی را می‌پذیرند. طیف‌سنجی فتوالکترون اشعه‌ی ایکس نشان می‌دهد که مولیبدن در این جامدات [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله روش جدید افزودن بذر برای آماده‌سازی مولایت

پودر بذرهای مولایت ترکیب شده به روش مکانیکی و پودر ماده‌ی خام اغلب ترکیب همگنی ایجاد نمی‌کنند. با این وجود می‌توان با اختلاط محلولی، یک ترکیب با توزیع مناسب بدست آورد. یک روش جدید افزودن بذرهای [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله ساخت پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت کربناته از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی

پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی ساخته شد. Ca(NO3)2 و P2O5 در اتانول مخلوط شدند و تولید یک سل پایدار نمودند. تست‌های STA، XRD و FTIR برای تعیین خواص پودرهای کلسینه [...]

مشاهده و خرید