10000 تومان
دانلود مقاله کامپوزیت‌های WC-Al2O3 بالک تولید شده به روش زینترینگ جرقه‌ای پلاسما

مواد WC و WC-Al2O3 بدون افزودنی چسب فلزی توسط زینترینگ جرقه‌ای پلاسما در محدوده‌ی دمای 1900-1800 درجه سانتیگراد متراکم شدند. رفتار تراکم، جزء فازی، ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت خالص WC و [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله مدل‌سازی ترمودینامیک استحاله منظم/نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکزدار در سیستم کبالت-پلاتین

تحقیق حاضر گزارشی در مورد مدلسازی سیستم کبالت-پلاتین با فازهای منظم مکعب با وجوه مرکز دار با ساختارهای L10 و L12 با استفاده از روش کلفاد (CALPHAD) است. فازهای مایع، hcp و fcc به عنوان محلول‌های [...]

مشاهده و خرید