7000 تومان
دانلود مقاله مطالعات نوری، ساختاری و الکتروشیمیایی فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن با ساختار نانومیله

فیلم‌های نازک MoO3 از روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل-ژل بر روی زیرلایه‌ی شیشه و شیشه‌ی FTO آماده شدند. خواص نوری و دیگر خواص فیلم‌های چندلایه‌ی MoO3 با 2-10 لایه بررسی شدند. فیلم‌های MoO3 با استفاده از [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله کاربرد سیستم امپدانس دوگانه و ولت‌سنجی چرخه‌ای برای مطالعه‌ی جذب سطحی فولرول‌ها (C60(OH)n) بر روی الکترود طلای با جذب پپتاید زیستی

جذب سطحی فولرول‌ها (C60(OH)n) بر روی الکترود طلای با جذب سطحی گلوتاتیون با استفاده از سیستم امپدانس دوگانه، یعنی امپدانس الکتروشیمیایی کریستال کوارتز و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و ولت‌سنجی [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی جذب سطحی و اکسیداسیون ضد اکسنده‌ی روتین توسط ولت‌سنجی چرخه‌ای – ولت جذب سنجی

رفتار جذب سطحی و اکسیداسیون روتین توسط الکتروشیمی طیف سنجی در یک سلول الکتروشیمیایی لایه نازک با مسیر-نوری طویل با یک الکترود گرافیت-مومی مورد مطالعه قرار گرفت. طیف ماورای بنفش دینامیک روتین تحت [...]

مشاهده و خرید