5000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار نفوذی آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم

اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم با استفاده از روش نفوذ جفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ آلومینیوم در جهت موازی با میدان مغناطیسی محدود شده بود [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله مطالعات عددی نفوذ سریع غیرمتشابه در آلیاژهای فلزی و نیمه‌رسانا

نفوذ سریع غیرمتشابه در آلیاژهای فلزی و نیمه‌رساناها اغلب بوسیله‌ی یک مدل بين‌نشيني-جانشینی تحلیل می‌شود. معادلات استفاده شده برای مدلسازی این مکانیزم‌ها اغلب از نوع واکنشی-نفوذی بوده که راه [...]

مشاهده و خرید
15000 تومان
دانلود مقاله یک مدل نفوذ دو بعدی برای پیش‌بینی دگرگونی فازی: کاربرد آن در آستنیته کردن و همگن‌کردن فولادهای آهن-کربنی هیپویوتکتویید

یک مدل دوبعدی برای پیش‌بینی دگرگونی فازی نفوذی (برای مثال به ) ارائه شده است. برای این منظور معادلات نفوذی در هر فاز ( و ) با استفاده از یک روش مشخص المان محدود برای یک شبکه‌ی معمولی هگزاگونال [...]

مشاهده و خرید