14000 تومان
دانلود مقاله مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه‌سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد X65 در یک آب میدان نفتی اشباع شده از CO2

خوردگی تشدید شده توسط جریان (FAC) یک خط لوله‌ی فولاد X65 در یک آب اشباع از CO2 توسط اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی و شبیه‌سازی محاسباتی دینامیکی جریان (CFD)بر روی میکروالکترودهای نصب شده بر روی [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله بررسی بازدارنده‌های خوردگی میدان‌های نفتی در محیط‌های حاوی CO2 : یک تحقیق سینتیکی

بازدارنده‌های خوردگی که تشکیل فیلم می‌دهند به طور وسیعی در کنترل خوردگی فولاد در کارخانجات تولید نفت و گاز استفاده می‌شوند. کاربرد این بازدارنده‌ها مربوط به پایداری و تولید دوباره‌ی فیلم محافظ [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله بررسی بازدارنده‌های خوردگی برای ماده‌ی لوله‌ی نفت در محیط اسیدی

برای کاهش خوردگی در تجهیزات چاه‌های نفت و گاز در طی عملیات اسیدی، اسید باید تحت بازدارندگی قرار گیرد. رفتار ماده‌ی میدان نفتی N-80 در محلول اسید هیدروکلریک 15% که بوسیله‌ی فرمول‌های بازدارنده‌ی [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله تجمعات باکتریایی در یک سیستم جمع‌آوری و انتقال نفت (چین)

تجمعات باکتریایی در نفت خام و نیز آب موجود در سیستم تولید میدانی نفت از یک سیستم جمع‌آوری و انتقال نفت در میدان نفتی چانگ کینگ در چین توسط آنالیز «تغییر آرام الکتروفورسیس ژل» 15S rRNA (DGGE) و [...]

مشاهده و خرید