دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید
8000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید

یک میدان مغناطیسی قوی در حین دگرگونی همدمای پرلیت از یک فولاد کربني هایپریوتکتوئید در سه دمای مختلف بکار گرفته شد. معلوم شد که میدان مغناطیسی اعمال شده می‌تواند نرخ دگرگونی و نرخ رشد دانه‌های [...]

مشاهده و خرید
22000 تومان
دانلود مقاله تأثیر عدم انطباق و انرژی پیوند فصل مشترکی بر روی شکل رسوبات اکسیدی در فلزات؛ فصل مشترک‌های بین رسوبات Mn3O4 و پالادیوم مطالعه شده توسط HRTEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) رسوبات Mn3O4 را با دو نوع شکل غالب در پالادیوم-3% اتمی منیزیوم آشکار ساخت که به صورت داخلی در هوا در 1000°C اکسید شده بود. یک نوع آن دارای شکل هشت وجهی و پیوند [...]

مشاهده و خرید
23000 تومان
دانلود مقاله پیش‌بینی شکل تعادلی رسوبات به عنوان تابعی از حالت همدوسی

یک روش عمومی برای پیش‌بینی اشکال تعادلی رسوبات در جامدات کریستالی به عنوان تابعی از اندازه و حالت همدوسی پیشنهاد شده است. این مدل اثرات عیوب فصل مشترکی مانند نابجایی نامنطبق و لبه‌های ساختاری را [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله آزادسازی اسنوک و حرکت نابجایی در فولاد آهن-مس-نیکل‌دار

آزادسازی اسنوک و تضعیف موج برشی در فولادهای حاوی 29/1 درصد وزنی مس بررسی شد که تحت پیرسازی‌های همدمای مختلفی قرار گرفته بودند. سختی فولادها با زمان پیرسازی افزایش یافت و پس از رسیدن به یک ماکزیمم [...]

مشاهده و خرید