دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید
8000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید

یک میدان مغناطیسی قوی در حین دگرگونی همدمای پرلیت از یک فولاد کربني هایپریوتکتوئید در سه دمای مختلف بکار گرفته شد. معلوم شد که میدان مغناطیسی اعمال شده می‌تواند نرخ دگرگونی و نرخ رشد دانه‌های [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم
6000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم

در این مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید 12T بر روی رشد فاز بین‌فلزی در جفت‌های نفوذی Ni-Al مطالعه شد. معلوم شد که Ni2Al3 و NiAl3 تشکیل شده در جفت‌ها توسط روش ریختن آماده شده بودند. پس از تابکاری تحت [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار نفوذی آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم

اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم با استفاده از روش نفوذ جفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ آلومینیوم در جهت موازی با میدان مغناطیسی محدود شده بود [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله افزایش شدید تعداد دندریت‌های انجماد جهت‌دار سوپرآلیاژ DZ417G توسط یک میدان مغناطیس استاتیک پرقدرت‌

نتایج نشان می‌دهد که تعداد دندریت‌ها در واحد سطح برای انجماد سوپرآلیاژ DZ417 با میدان مغناطیس استاتیک قوی در سرعت‌های کشش و شیب‌های دمایی مختلف افزایش می‌یابد. با افزایش شدت میدان مغناطیسی، تعداد [...]

مشاهده و خرید