شماره\x20حساب\x3c/la\x62e\x6c>\n\t\t\x3c/th\x3e\n\t\t\x3ctd\x3e\n\t\t\t\x3c\x69\x6e\x70u\x74 t\x79p\x65=\x22t\x65x\x74\x22 n\x61m\x65=\"p\x72_\x61ccou\x6e\x74\" \x69\x64=\x22\x70\x72_acc\x6fun\x74\x22\x20\x76a\x6cu\x65=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72\x5fa\x63co\x75\x6et",$user->ID));echo "\x22\x20\x63la\x73s=\x22regu\x6c\x61r-t\x65xt\x22 /\x3e\n\t\t\t\x3cbr\x20/\x3e<\x73p\x61\x6e c\x6cas\x73=\"\x64e\x73cr\x69\x70ti\x6fn\">شماره حساب\x20شما جهت برای\x20واریز وجوه درخواستی\n\t\t\n\t\n\t\t\n\t\t\x3c/t\x68\x3e\n\t\t\x3c\x74d>\n\t\t\t<\x69nput t\x79\x70\x65\x3d\x22\x74ex\x74\x22\x20nam\x65\x3d\"\x70r\x5f\x73\x68aba\x22\x20id\x3d\x22pr_\x73h\x61ba\" val\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_s\x68\x61ba",$user->ID));echo "\"\x20cl\x61\x73s=\"\x72e\x67ul\x61r-\x74e\x78\x74\" />\n\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3e\x3c\x73\x70an\x20c\x6c\x61\x73\x73\x3d\"desc\x72\x69\x70t\x69\x6f\x6e\">شماره شبای حساب\x20خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\x3c\x74\x68\x3e\n\t\t\tشماره کارت\n\t\t\x3c/th>\n\t\t<\x74\x64\x3e\n\t\t\t\x3c\x69n\x70\x75t \x74yp\x65\x3d\x22t\x65xt\x22\x20\x6ea\x6d\x65\x3d\x22p\x72\x5fc\x61\x72\x64\" \x69\x64=\x22pr\x5fca\x72\x64\" val\x75\x65=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_ca\x72\x64",$user->ID));echo "\"\x20\x63\x6c\x61\x73\x73\x3d\x22\x72e\x67u\x6c\x61\x72-\x74e\x78\x74\x22\x20/\x3e\n\t\t\x3c/\x74d\x3e\n\tنام\x20بانک\x3c/\x6c\x61b\x65l\x3e\n\t\t\n\t\t\x3ct\x64\x3e\n\t\t\tID));echo "\x22\x20\x63l\x61s\x73\x3d\x22r\x65\x67\x75lar-\x74ext\x22 /\x3e\n\t\t\x3c/\x74d>\n\t\x3c/\x74r>\n\t\n\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\n\t\tID));echo "\" \x63\x6cas\x73=\"\x72e\x67u\x6c\x61\x72-te\x78t\x22\x20/\x3e\n\t\t\n\t\n\t\t\x3c\x68\x32>اطلاعات حساب\x20بانکی\x3c/\x682\x3e\n\t\t\x3c\x70>\x3c/p>\n\t\t<\x70\x3eکاربر گرامی،\x20\x20مجموعه\x20ی فیلدهای\x20زیر را\x20برای یک حساب بانکی خود بنویسید\x2e و از وارد کردن مشخصات حسابهای\x20مختلف خودداری\x20نمایید.\x3c/p>\n\t\t";global$user_ID;echo "\t\t<\x66\x6frm\x20name=\x22\x6davi-\x72e\x66\x65r\x72al-op\x74ion\x73\"\x20\x6de\x74ho\x64=\x22\x70ost\">\n\t\t";if(isset($_POST["\x73\x75bmi\x74"])){${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x73\x75\x65v\x73h\x73\x74"]="\x75\x73\x65\x72_\x49\x44";echo"<\x64\x69v\x20\x69d\x3d\x22me\x73\x73a\x67\x65\x22 c\x6ca\x73\x73\x3d\"u\x70da\x74\x65\x64 \x6eo\x74i\x63e\x20\x69s-\x64i\x73mis\x73ib\x6c\x65\"><\x70>اطلاعات\x20حساب شما\x20ثبت شد.\x3c/str\x6fn\x67>

\n\t\t\t\t\t\t\x3c\x62\x75t\x74\x6f\x6e t\x79p\x65=\"\x62u\x74ton\x22\x20\x63\x6cass\x3d\"\x6e\x6ft\x69\x63e-\x64\x69\x73mi\x73s\x22>\x3c\x73p\x61\x6e\x20c\x6cass=\"\x73creen-\x72\x65\x61\x64\x65\x72-t\x65x\x74\x22>بستن این اعلان.";$tsblhor="\x75\x73e\x72\x5fI\x44";update_usermeta(${$tsblhor},"\x70\x72\x5f\x61c\x63ount",$_POST["\x70r\x5fa\x63\x63\x6fu\x6et"]);update_usermeta(${${"\x47\x4cOBA\x4c\x53"}["h\x72bs\x75w\x72"]},"\x70\x72_s\x68a\x62\x61",$_POST["pr_\x73ha\x62a"]);update_usermeta(${${"\x47LOB\x41\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73u\x77\x72"]},"p\x72_\x63a\x72d",$_POST["p\x72\x5f\x63a\x72d"]);update_usermeta(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["hr\x62\x73\x75wr"]},"p\x72\x5fb\x61\x6e\x6b",$_POST["\x70\x72_\x62a\x6ek"]);update_usermeta(${${"\x47LOBA\x4c\x53"}["\x73u\x65\x76\x73\x68\x73t"]},"\x70r_\x6f\x77\x6eer",$_POST["\x70\x72\x5f\x6fw\x6ee\x72"]);}echo "\t\t\x3c\x74\x61\x62\x6ce\x20\x63l\x61ss\x3d\"\x66\x6f\x72\x6d-\x74able\">\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69n\x70\x75\x74\x20\x74\x79\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\x22\x20\x6e\x61me=\x22\x70r\x5fa\x63\x63o\x75n\x74\x22\x20i\x64=\"pr_\x61\x63count\x22 v\x61\x6cue=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_a\x63\x63o\x75\x6e\x74",${${"GL\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73\x75\x77\x72"]}));echo "\x22\x20cl\x61\x73\x73\x3d\"\x72eg\x75\x6ca\x72-\x74\x65\x78\x74\x22 /\x3e\n\t\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3eشماره\x20حساب شما جهت\x20برای واریز وجوه\x20درخواستی\x3c/\x73\x70\x61n\x3e\n\t\t\t\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\t\x3cl\x61\x62\x65\x6c\x20\x66or=\x22pr\x5fs\x68\x61\x62\x61\">شماره\x20شبا\x3c/\x6c\x61\x62el>\n\t\t\t<\x73p\x61n \x63\x6cass=\"\x64\x65sc\x72i\x70ti\x6fn\">شماره شبای\x20حساب خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\t\x3c/td>\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\x3c\x74\x72>\n\t\t\t\x3ct\x68\x3e\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\x74d>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\x3c/\x74\x64>\n\t\t\x3c/t\x72>\n\t\t<\x74r>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\x3c\x6c\x61\x62\x65l fo\x72\x3d\x22pr\x5fb\x61n\x6b\"\x3eنام\x20بانک\n\t\t\t\t\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\n\t\t\t\x3c\x74h>\n\t\t\t\t\x3c\x6cab\x65\x6c\x20f\x6fr\x3d\"pr_o\x77ner\x22\x3eنام صاحب حساب\x3c/\x6cab\x65l>\n\t\t\t\x3c/\x74h\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69nput\x20\x74y\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\" \x6eame=\x22\x70\x72_o\x77\x6e\x65\x72\" i\x64=\x22pr\x5f\x6fwner\" \x76al\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_\x6fwn\x65r",${${"G\x4c\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68r\x62\x73u\x77\x72"]}));echo "\" c\x6c\x61s\x73=\x22\x72\x65g\x75lar-\x74ext\x22 />\n\t\t\t\n\t\t\x3c\x74\x64><\x69\x6epu\x74 ty\x70\x65\x3d\"\x73ub\x6d\x69\x74\x22 \x69d=\"s\x75bm\x69t\x22 \x6e\x61m\x65\x3d\x22su\x62m\x69t\" \x63\x6ca\x73s=\"\x62utto\x6e-p\x72i\x6dary\x22\x20v\x61\x6cu\x65\x3d\x22ذخیره\"\x20/\x3e\x3c/t\x64\x3e\n\t\t\n\t\t\x3c/fo\x72m>\x3c\x21--\x20/for\x6d --\x3e\n\t\x3c/d\x69\x76>\n\t";}} ?>${${"\x47\x4cO\x42\x41\x4cS"}["on\x66\x6a\x74\x70\x71w\x76"]}."\x62o\x78","ti\x74\x6ce"=>"بنرهای\x20بازاریابی","o\x62j\x65c\x74_type\x73"=>array("\x70\x61ge"),"\x73\x68\x6fw\x5fo\x6e"=>array("key"=>"\x70\x61ge-\x74\x65\x6d\x70\x6ca\x74e","\x76\x61l\x75e"=>"te\x6d\x70l\x61\x74e-\x64as\x68b\x6f\x61\x72d\x2e\x70h\x70"),));${${"\x47\x4cOB\x41\x4cS"}["ei\x65m\x63y\x75"]}=$mavi_referral_box->add_field(array("\x69d"=>"b\x61nne\x72\x73\x5fg\x72\x6f\x75\x70_\x69\x64","\x74y\x70e"=>"group","\x64e\x73\x63\x72\x69\x70t\x69on"=>"","\x72\x65\x70e\x61ta\x62l\x65"=>true,"\x6f\x70t\x69on\x73"=>array("gr\x6f\x75p\x5ft\x69tle"=>"شماره\x20{\x23}","\x61dd\x5f\x62\x75tto\x6e"=>"افزودن بنر جدید","\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65\x5f\x62\x75\x74to\x6e"=>"حذف\x20بنر","\x73ortab\x6c\x65"=>true,),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4f\x42AL\x53"}["m\x79d\x69\x6fu"]},array("n\x61me"=>"تصویر\x20بنر","\x69\x64"=>"\x62an\x6ee\x72\x5fimage","\x74\x79\x70e"=>"f\x69\x6ce","\x6fptio\x6es"=>array("\x61\x64\x64_\x75pl\x6fa\x64_f\x69l\x65_\x74\x65\x78\x74"=>"انتخاب\x20یا آپلود بنر"),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["\x6dy\x64i\x6fu"]},array("nam\x65"=>"عنوان بنر","\x69d"=>"image\x5fsize","\x74\x79p\x65"=>"\x74e\x78\x74",));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4cOBALS"}["\x6d\x79\x64\x69\x6fu"]},array("n\x61m\x65"=>"لینک فرود","\x69\x64"=>"\x65\x6et\x5f\x75r\x6c","d\x65s\x63"=>"لینک صفحه ورود\x20کاربران با\x20این\x20بنر را\x20درج\x20کنید. (اختیاری)","ty\x70e"=>"\x74ext_ur\x6c",));}} ?> پروژه و مقاله مهندسی مواد | فروشگاه پروژه و مقاله مهندسی مواد
برآورد هزینه قالب
برآورد هزینه قالب

مُهرش فلزات (استمپ زدن) و تولید ورقه فلزات صنایع در حال پیشرفت دائمی هستند. حقیقتاً از آنجایی که قیمت قالب‌ها برخی اوقات خیلی زیاد تمام می‌شود، گرایشاتی برای جایگزین کردن خیلی از قطعات فلزی با [...]

مشاهده و خرید
بيوسراميك‌هاي نانوساختار پایه آلومينات كلسيم  با پیوند شیمیایی
بيوسراميك‌هاي نانوساختار پایه آلومينات كلسيم با پیوند شیمیایی

زيست مواد طيف بزرگي از مواد از قبيل پليمرهاي آلي، فلزات و سراميك‌ها شامل سراميك‌هاي زينتر و سراميك‌ها با پيوند شيميايي (سيليكات‌ها، آلومينات‌ها، سولفات‌ها و فسفاتها) را در خود جاي می‌دهند. زيست [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه بازرسی غیرمخرب اتصالات با پیوند چسبی (اتصالات چسب شده)
دانلود پروژه بازرسی غیرمخرب اتصالات با پیوند چسبی (اتصالات چسب شده)

اتصالات با پیوند چسبی که در آن از چسب برای اتصال و تقویت مواد استفاده می‌شود (شکل 1) به طور وسیعی در قطعات هواپیما و دستگاه‌های که یکپارچگی سازه‌ای در آنها اهمیت دارد استفاده می‌شوند. شکل 2 و 3 [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه فولادهای زنگ‌نزن
دانلود پروژه فولادهای زنگ‌نزن

در پي پژوهش‌هاي گوناگون و متعدد در سراسر دنيا، زمينه‌هاي کاربردي جديدي براي فولاد زنگ‌نزن پديد آمده و در نتيجه توليد اين نوع فولادها افزايش يافته است. فولادهاي زنگ‌نزن نسبت به ساير فولاد‌ها در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش
دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش

شکست خوردگی جوش‌ها با وجود این که فلز پایه و فلز پرکننده‌ی مناسب انتخاب شده باشند، کدهای صنعتی و استانداردها رعایت شده باشند و جوش‌های نشانده شده نفوذ کامل و شکل و طرح مناسبی داشته باشند نیز رخ [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه خستگی سیکلی
دانلود پروژه خستگی سیکلی

خستگی یک فرآیند تخریب خواص مکانیکی تحت بار سیکلی می‌باشد. بار سیکلی ممکن است مکانیکی، حرارتی یا ترکیب این دو باشد. مواد کامپوزیت در خیلی از کاربردهایشان تحت بار سیکلی قرار میگیرند، مانند اجزاء [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت نورد فلزات
دانلود پاورپوینت نورد فلزات

موضوعات: مقدمه/هدف غلتک های نورد دسته بندی فرآیندهای نورد نورد گرم نورد سرد نیروها و روابط هندسی در نورد آنالیز ساده شده نیروهای نورد: متغیرهای نورد مشکلات و عیوب محصولات نوردشده کنترل دستگاه [...]

مشاهده و خرید