14000 تومان
دانلود مقاله فعالیت فتوکاتالیستی، اثر ضدباکتریایی و آب‌دوستی در اثر نور فیلم‌های TiO2 پوشش داده شده بر روی زیرلایه‌ی فولاد زنگ‌نزن

نشان داده شده است که فیلم‌های TiO2 شفاف بر روی فولاد زنگ‌نزن تهیه شده توسط پوشش‌دهی غوطه‌وری در یک محلول ریزامولسیون غیریونی فعالیت فتوکاتالیستی بسیار بیشتری نسبت به پوشش‌های روی شیشه دارند. [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله سنتز فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 با استفاده از روش سل-ژل اصلاح شده با روکنشگرهای غیریونی

یک روش سل-ژل ساده برای آماده‌سازی فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 در 500°C ایجاد شده است. سنتز شامل یک روش شیمیایی جدید بود که از مولکول‌های روکنشگر غیریونی به عنوان یک عامل [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله تعیین خواص و فعالیت‌های فتوکاتالیستی فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم نانو

فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم با مساحت سطحی بالا توسط روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل-ژل آماده‌سازی شده‌اند. در این خصوص، محلول‌های نانو اکسید تیتانیوم با فعالیت فتوکاتالیستی بالا با انحلال آلکوکسید [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله کاربرد روش آماری تاگوچی برای بهینه‌سازی سنتز نانوذرات TiO2  توسط روش سل-ژل گرمابی

نانوذرات TiO2 توسط روش سل-ژل گرمابی سنتز شدند. پارامترهای آماده‌سازی شامل مقدار pH، مقدار آب، مقدار تترا ایزوپروپکسید تیتانیوم، دما و زمان فرآیند گرمابی توسط آزمایشات آماری تاگوچی بررسی شدند تا [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله سنتز، تعیین خواص و خواص فتوکاتالیستی فیلم‌های سل-ژل TiO2

کاربرد فتوکاتالیز ناهمگن به عنوان یک فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) برای تخریب رنگ فعال ثابت شده با استفاده از TiO2 بی حرکت شده به عنوان فتوکاتالیست تشریح شده است. محلول‌های آغازین TiO2 با و [...]

مشاهده و خرید