6000 تومان
دانلود مقاله ساخت پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت کربناته از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی

پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی ساخته شد. Ca(NO3)2 و P2O5 در اتانول مخلوط شدند و تولید یک سل پایدار نمودند. تست‌های STA، XRD و FTIR برای تعیین خواص پودرهای کلسینه [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله تاثیر پارامترهای فرآیند سل-ژل بر روی تحول فاز هیدروکسی اپتایت بدست آمده از سل-ژل

پودرهای هیدروکسی اپتایت را می‌توان با استفاده از یک روش سل-ژل پایه آلکوکسیدی تولید نمود. پودرهای نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت (HA) از Ca(NO3)2.4H2O و PO(OC2H5)3 با استفاده از روش سل-ژل به ترتیب [...]

مشاهده و خرید