7000 تومان
دانلود مقاله پیشرفت انجماد جهت‌دار در تولید مواد پیشرفته

بیشتر مواد از نظر مکانیکی و یا فیزیکی ناهمسانگرد هستند. رشد دادن مواد در امتداد جهت‌های خاصی توسط روش انجماد جهت‌دار می‌تواند خواص ساختاری و عملکردی آن‌ها را بهبود بخشد. مقاله‌ی حاضر تلاش خواهد [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله وابستگی جهت‌گیری فریت باریک در آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد جهت‌دار

مورفولوژی و کریستالوگرافی فریت باریک در یک آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شدند. مکانیزم تشکیل فریت باریک موازی در حین انجماد بر اساس رابطه‌ی کریستالوگرافی [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله افزایش شدید تعداد دندریت‌های انجماد جهت‌دار سوپرآلیاژ DZ417G توسط یک میدان مغناطیس استاتیک پرقدرت‌

نتایج نشان می‌دهد که تعداد دندریت‌ها در واحد سطح برای انجماد سوپرآلیاژ DZ417 با میدان مغناطیس استاتیک قوی در سرعت‌های کشش و شیب‌های دمایی مختلف افزایش می‌یابد. با افزایش شدت میدان مغناطیسی، تعداد [...]

مشاهده و خرید