9000 تومان
دانلود مقاله یک آنالیز تجمعی پیشرفته برای هدایت حرارت گذرا در هندسه‌های مختلف با تولید گرما

این مقاله با بکار گرفتن روش تقریب چندجمله‌ای (PAM) به آنالیز هدایت گرمای گذرای تک بعدی در هندسه‌ی کارتزین و استوانه‌ای ‌می‌پردازد. چهار مدل مختلف تحلیل شده‌اند که عبارتند از: شار گرمای خاص برای [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله یک الگوریتم ترتیبی و تحلیل حساسیت خطا برای مسائل انتقال حرارت معکوس با منابع گرمای چندگانه

این مقاله یک روش ترتیبی برای تعیین پارامترهای ناشناخته برای مسائل هدایت حرارت معکوس پیشنهاد می‌کند که چندین منبع گرمایی وابسته به زمان دارند. دو هدف اصلی در اين تحقيق وجود دارد، یک هدف بدست [...]

مشاهده و خرید
17000 تومان
دانلود مقاله پژوهش تجربی انتقال حرارت همرفتی در کانال‌های ورق متخلخل زینتر شده

انتقال حرارت اجباری آب و هوا به کانال‌های ورق متخلخل زینتر شده، به صورت تجربی بررسی شد. اثرات سرعت سیال، قطر ذره، نوع محیط‌های متخلخل (زینتر شده یا زینتر نشده) و خواص سیال بر انتقال حرارت همرفت و [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله بررسی تجربی و عددی افزایش انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی گازی مجهز به مواد متخلخل

تحقیق تجربی و عددی حاضر اثر مواد متخلخل فلزی وارد شده در لوله را بر روی نرخ انتقال حرارت بررسی می‌کند. این لوله تحت جریان گرمایی ثابت و یکنواختی قرار می‌گیرد. اثر تخلخل، قطر ماده‌ی متخلخل و هدایت [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله یک مدل تحلیلی افزایشی برای تحلیل کشش فنجانی – آنالیز و مدلسازی

هدف: این مقاله در نظر دارد که یک مدل تحلیلی برای فرآیند کشش فنجانی ارائه دهد که توسط آن تنش‌های اعمالی و کرنش‌های ایجاد شده در صفحه در هر مرحله از تغییر شکل را تا زمانیکه یک فنجان کامل شکل [...]

مشاهده و خرید