14000 تومان
دانلود مقاله ناپایداری دوجریانی در لیزرهای الکترون آزاد

تحلیل اندرکنش بین امواج الکترومغناطیس و اشعه‌های الکترونی در جنبنده‌های نیمه بی‌نهایت ارائه شده است. فرض می‌شود که این اشعه دو جریان الکترون داشته باشد بنابراین امواج بار پیرامونی آن ممکن است [...]

مشاهده و خرید