دانلود مقاله دانه‌های آلومینای γ نیمه متخلخل به دست آمده از روش سل-ژل
13000 تومان
دانلود مقاله دانه‌های آلومینای γ نیمه متخلخل به دست آمده از روش سل-ژل

سنتز سُل‌های بوهمیت پایدار و خواص ساختاری آلومینای γ بدست آمده از سل-ژل با استفاده از آلکوکسیدها، پودرهای تجاری بوهمیت و کلرید آلومینیوم برای آماده‌سازی مقرون به صرفه‌ی دانه‌های آلومینای γ [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله یک حسگر فشار دیافراگمی شبکه‌ای فیبر براگ با تعدیل دما

یک حسگر فشار شبکه‌ای فیبر براگ از نوع دیافراگمی (FBG) با دو FBG بدون روکش که در طول جهت شعاعی مستقیماً به یک دیافراگم دایره‌ای متصل شده است، پیشنهاد و بررسی شد. قاعده‌ی کلی اندازه‌گیری و تحلیل [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله رنگ‌زدایی پساب نساجیِ با آلودگی بالا توسط فرآیند اکسیداسیون الکتروشیمیایی غیرمستقیم

تحقیق حاضر تلاش دارد که یک پساب منسوجات مصنوعی حاوی رنگ ایندیگو را توسط اکسیداسیون الکتریکی غیرمستقیم تصفیه کند. فرآیند تخریب الکتروشیمیایی با استفاده از گرافیت به عنوان کاتد و فولاد زنگ‌نزن به [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله حذف آفت‌کش‌ها از فاضلاب به روش‌های الکتروشیمیایی- یک روش مقایسه‌ای

سه روش الکتروشیمیایی متفاوت با نام‌های اکسیداسیون الکتریکی، انعقاد الکتریکی و الکترو-فنتون برای آفت‌کش فاضلاب (شامل متیل پاراتیون، آترازین و تریازوفوس) برای این تحقیق انتخاب شدند. آزمایش‌ها در [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله تعیین غلظت‌های میکرومولی برومات توسط ولت‌سنجی عریان‌سازی کاتالیستی-جذبی کمپلکس اسید مولیبدن-۳-متوکسی-۴-هیدروکسی مندلیک

ولت‌سنجی عریان‌سازی کاتالیستی جذبی معمولاً برای بررسی فلزات در غلظت بسیار کم استفاده می‌شود. این تحقیق طرحی برای ایجاد یک فرآیند حساس برای اندازه‌گیری این کاتالیست ارائه می‌کند. واکنش کاتالیستی [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله کاربرد سیستم امپدانس دوگانه و ولت‌سنجی چرخه‌ای برای مطالعه‌ی جذب سطحی فولرول‌ها (C60(OH)n) بر روی الکترود طلای با جذب پپتاید زیستی

جذب سطحی فولرول‌ها (C60(OH)n) بر روی الکترود طلای با جذب سطحی گلوتاتیون با استفاده از سیستم امپدانس دوگانه، یعنی امپدانس الکتروشیمیایی کریستال کوارتز و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و ولت‌سنجی [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی جذب سطحی و اکسیداسیون ضد اکسنده‌ی روتین توسط ولت‌سنجی چرخه‌ای – ولت جذب سنجی

رفتار جذب سطحی و اکسیداسیون روتین توسط الکتروشیمی طیف سنجی در یک سلول الکتروشیمیایی لایه نازک با مسیر-نوری طویل با یک الکترود گرافیت-مومی مورد مطالعه قرار گرفت. طیف ماورای بنفش دینامیک روتین تحت [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله یک روش تازه برای سنتز الکتروشیمیایی ۴-مورفولین-۲-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها

سنتز الکتروشیمیایی 4-مورفولین-2-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها با استفاده از اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4-مورفولین آنولین در حضور اسیدهای آرنسولفینیک در یک الکترود کربنی در محلول آبی انجام شد. [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله سنتر الکتروشیمیایی جفتی مشتقات جدید سولفون‌های آلی

اکسیداسیون الکتروشیمیایی «4-آمینوکتکول (2) تولید شده به روش کاتدی»، در حضور 4-تولوئن سولفینیک اسید (4a ) و اسید بنزن سولفونیک (4b) به عنوان هسته دوست با استفاده از ولت سنجی چرخه‌ای و کولن سنجی [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله استفاده از ولت‌سنجی عریان سازی آندی برای تعیین آنتیموان در خاک‌ها

شرایط تعیین آنتیموان (V) با استفاده از ولت‌سنجی عریان سازی آندی با روش تفاضل پالسی و الکترود معلق افت جیوه مورد آنالیز قرار گرفته است. آنتیموان با استفاده از مخلوط HCl+HNO3 (3:1) از خاک‌ها [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله اثرات کمپلکس کنندهها و فعالسازهای سطحی بر روی رسوب و مراحل عریانسازی در آنالیز عریانسازی پتانسیل سنجی بر حسب زمان و ولتسنجی عریانسازی آندی: الزامات اندازهگیریهای تعریف شده‌ی خاص عملیاتی

اثر مواد گیاخاکی (هومیک)، تریون X-100 و شراب سرخ بر روی مراحل رسوب و عریان سازی در ولت‌سنجی عریان سازی آندی و آنالیز عریان سازی پتانسیل سنجی بر حسب زمان (CPSA) مس (II) و سرب (II) مورد بررسی قرار [...]

مشاهده و خرید
19000 تومان
دانلود مقاله آنالیز سینتیک اکسیداسیون الکتریکی آمونیاک با استفاده از یک الکترود دیسکی چرخان

سینتیک‌های اکسیداسیون الکتریکی آمونیاک در محیط قلیایی با استفاده از یک سیستم الکترود دیسکی چرخان (RDE) مورد بازبینی قرار گرفت. یک کاتالیست الکتریکی با خواص شناخته شده برای اکسیداسیون آمونیاک، با [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله ساخت پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت کربناته از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی

پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی ساخته شد. Ca(NO3)2 و P2O5 در اتانول مخلوط شدند و تولید یک سل پایدار نمودند. تست‌های STA، XRD و FTIR برای تعیین خواص پودرهای کلسینه [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله تاثیر پارامترهای فرآیند سل-ژل بر روی تحول فاز هیدروکسی اپتایت بدست آمده از سل-ژل

پودرهای هیدروکسی اپتایت را می‌توان با استفاده از یک روش سل-ژل پایه آلکوکسیدی تولید نمود. پودرهای نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت (HA) از Ca(NO3)2.4H2O و PO(OC2H5)3 با استفاده از روش سل-ژل به ترتیب [...]

مشاهده و خرید