دانه‌های آلومینای γ نیمه متخلخل به دست آمده از روش سل-ژل

دانه‌های آلومینای γ نیمه متخلخل به دست آمده از روش سل-ژل

پاسخ دهید