تغییر شکل پوسته‌ی اکسیدی بر روی سطح فولاد در حین نورد گرم

تغییر شکل پوسته‌ی اکسیدی بر روی سطح فولاد در حین نورد گرم

پاسخ دهید