دانلود پروژه ترموديناميک استحاله‌های مارتنزيتی

دانلود پروژه ترموديناميک استحاله‌های مارتنزيتی

دسته بندی: -

قیمت: 25000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

25000 تومان – خرید

استحاله فازي بطور همزمان با فشار و دماي مشخص زماني اتفاق مي‌افتد كه با كاهش در انرژي آزاد همراه باشد. استحاله‌هاي مارتنزيتي نيز از اين اصل كلي مستثني نيست. آستنيت (فاز مادر) به مارتنزيت استحاله نمي‌يابد مگر اينكه انرژي آزاد آستنيت بزرگتر از انرژي آزاد ماتنزيت باشد. اين افزايش در انرژي آزاد آستنيت نسبت به مارتنزيت مي‌تواند بعنوان نيروي محركه جهت انجام استحاله مارتنزيتي در نظر گرفته شود. نيروي محركه بعنوان “انرژي آزاد شيميايي اضافي هر مول آستنيت نسبت به مارتنزيت با تركيب شيميايي مشابه” تعريف مي‌شود. استحاله آستنيت – مارتنزيت فقط در دماي مشخص و معلوم كمتر از To اتفاق نمي‌افتد چرا كه در اين دما احتمالاً نيروي محركه مثبت است و استحاله اتفاق نمي‌افتد اما هنگامي‌كه دما بقدر كافي پائين باشد بطوريكه انرژي آزاد به منظور انجام استحاله بقدر كافي موجود باشد اين استحاله بناچار انجام خواهد شد. شكل‌هاي ۱ تا ۵ ارائه‌دهنده برخي از مثالهاست كه روابط مابين “نيروي محركه” براي انجام استحاله مارتنزيتي، To و توصيفهاي ترموديناميكي متداول در تعادلهاي ايزوترمال در سيستمهاي دوتايي را نشان مي‌دهد. شكل ۱- تغييـرات مقـاومـت الكتريكي در شـرايطي كـه دو آلياژ با تركيب‌هاي Fe-30Ni  و Au-47.5Cd با نرخ‌هايي كه بقدر كافي سريع است سرد يا گرم مي‌شوند را نشان مي‌دهد. علت انتخاب نرخ سرمايش يا گرمايش سريع آن است كه تركيب شيميايي فاز اصلي و فاز حاصل از آن در حين گرم كردن و سرد كردن تغيير نيابد [ ۱ و ۲ ].

شكل-۱ تغييرات مقاومت الكتريكي در حين سرد كردن و گرم كردن آلياژ Fe-Ni و آلياژ Au-Cd  ارائه شده است. هيسترزيس واكنش مارتنزيتي به هنگام سرد كردن و واكنش معكوس به هنگام گرم كردن را نشان مي‌‌دهد[ ۱ و ۲ ].

تغيير ناگهاني در مقاومت بعنوان دماي Ms تعريف مي‌شود چرا كه در اين دما فاز اوليه (فاز مادر) [۱] از دماي بالا با سرد كردن شروع به استحاله به سمت فاز ثانويه مي‌كند. بطور مشابه As بعنوان دماي شروع استحاله فاز ثانويه به فاز …

تعداد صفحات: ۴۹ صفحه فایل ورد

پاسخ دهید