بيوسراميك‌هاي نانوساختار پایه آلومينات كلسيم با پیوند شیمیایی

بيوسراميك‌هاي نانوساختار پایه آلومينات كلسيم  با پیوند شیمیایی

دسته بندی: -

قیمت: 24000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

24000 تومان – خرید

فهرست مطالب:

مقدمه
مروري بر خواص سراميك‌هاي داراي پيوند شيميايي
مواد و تابع پايه‌ايي
شيمي اصلي
توصيف كلي آلومينات كلسيم و پروفيل خاصيت
زيست سازگاري به انضمام زيست فعاليت
تعاريف مورد استفاده
استانداردها و روش‌ها
زيست سازگاري شامل زست فعاليت بيوسراميك‌هاي آلومينات كلسيم
ارزيابي زيست سازگاري
مقاومت دربرابر خوردگي
تغيير pH در طي آبزدايي
آزمون سيستوتوكيسيتي
استاندارد Harmonized ISO 10993: 2003
واكنش‌هاي مكمل آلومينات كلسيم در حضور مايع بدن
ويژگي‌هاي آنتي باكتريايي
مواد و كاربرد زيست مواد
كاربردهاي دنداني
سيمان دنداني
آندودنتيك
مواد پر كننده‌ی دنداني
روكش‌هاي روي درون كاشت دنداني و افزايش
كاربردهاي ارتوپدي
حامل دارو براي مصرف دارو
بارگيري دارو و آزادسازي كنترل شده‌ی داروها
نتيجه‌گيري

مقدمه

زيست مواد طيف بزرگي از مواد از قبيل پليمرهاي آلي، فلزات و سراميك‌ها شامل سراميك‌هاي زينتر و سراميك‌ها با پيوند شيميايي (سيليكات‌ها، آلومينات‌ها، سولفات‌ها و فسفاتها) را در خود جاي می‌دهند. زيست مواد را می‌توان پيش از استفاده در بدن به روش آماده سازي مرسوم ماده ساخت. لزوم مواد درون كاشت تشكيل شده در بافت طبيعي در جاي طبيعي، سراميك‌هاي داراي پيوند شيميايي را به عنوان زيست مواد بالقوه می‌كند. اين سراميك‌ها شامل زيست مواد تشكيل شده در دماي بدن/اتاق با زيست سازگاري عالي هستند. آلومينات كلسيم به عنوان يك زيست ماده به مدت بيش از دو دهه با توجه به خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست سازگاري كلي مورد ارزيابي قرار گرفته است. مواد مبتني بر آلومينات كلسيم به دليل ويژگي سخت شدگي/عمل‌آوري منحصر به فرد خود و ريزساختار مربوطه، پتانسيل و قابليت زيادي در زمينه‌ی زيست ماده از خود نشان می‌دهند. هدف ازاين فصل بررسي ومرور كاربرد آلومينات كلسيم (CA) به عنوان يك زيست ماده در دندانپزشكي، ارتوپدي و به عنوان ماده‌ی حامل براي مصرف دارو می‌باشد. در اين آزمايش به مواردي از قبيل تركيب شيميايي منتخب، ذرات بين پركننده مورد استفاده، خواص اوليه‌ی در طي آماده سازي و دستكاري (كار كردن، جاگذاري كردن، زمان تزريق، نيم شفاف، radio-opacity) و خواص بلند مدت قطعي ازقبيل پايداري بعدي و …

تعداد صفحات: ۳۶ صفحه فایل ورد

پاسخ دهید