دانلود پروژه استحاله‌های دوتایی نفوذی – جابجایی

دانلود پروژه استحاله‌های دوتایی نفوذی – جابجایی

دسته بندی: -

قیمت: 8000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

مشخصاً ما بين استحاله‌هاي نفوذي و ماتنزيتي تفاوت وجود دارد. تمامي استحاله‌هاي ماتنزيتي مستلزم حركت دسته جمعي اتمها و بدون نياز به نفوذ مي باشد. در حين استحاله مارتنزيتي شكل الگويي چيدمان اتمها نسبت به كريستال اصلي تغيير مي يابد. شكل -۱ جهت مقايسه استحاله‌هاي نفوذي و ماتنزيتي در ماده‌ايي كه بطور جانشيني آلياژي شده‌اند[۱] را نشان مي‌دهد. جهت سادگي فرض مي‌شود كه كرنش استحاله در اينجا كرنش صفحه‌ايي نامتغير [۲] (IPS) باشد و صرفنظر از نوع مكانيزم، فصل مشترك كاملاً كوهرنت [۳] (صفحه ثابت) ما بين شبكه اوليه و نهايي وجود دارد. جهت تعريف و درك صحيح ازاستحاله جابجايي۲ به بررسي استحاله‌هاي مارتنزيتي و نفوذي خواهيم پرداخت.

در استحاله مارتنزيتي با انجام استحاله الگوي آرايش اتمي تغيير مي‌يابد و از آنجايي‌كه اين استحاله غير نفوذي است، شكل ماكروسكوپي كريستال تغيير مي‌يابد. همانطور كه در شكل ۱ نشان داده شده، علي رغم اينكه استحاله ماتنزيتي رخ داده اما رديف‌هاي از اتمها كه در شبكه كريستالي اوليه مشخص شده است (با اعداد ۱ تا ۷ نمايش داده شده است) در نتيجه استحاله ماتنزيتي ترتيب قرار گرفتن آنها تغيير نيافته است. در اين استحاله تطابق اتمي مابين شبكه كريستالي اوليه و نهايي (محصول) وجود دارد.

همانطور كه در شكل ۱ ارائه شده است در استحاله‌هاي نفوذي تركيب شيميايي فاز نهايي ( محصول) نسبت به فاز اوليه تغيير مي‌يابد و درهم آميختگي [۱] اتمي در حين استحاله پديددار مي‌شود و هيچ گونه تطابق اتمي ما بين شبكه‌هاي اتمي فاز اوليه و نهايي (محصول) وجود ندارد.

 در موادي كه آلياژسازي آن بطور جانشيني انجام شده به هنگام نفوذ بين نشيني، شبكه  جانشيني مي‌توانند بدون نفوذ استحاله يابند، اين استحاله را استحاله جابجايي گويند.

 به هنگام استحاله جابجايي۳، نفوذ بين نشيني هيچ گونه تاثيري برتغيير يافتن شكل [۴] ندارد و در نتيجه مشخصه‌هاي ماكروسكوپي ماتنزيتي حفظ خواهد شد. محصول اين استحاله تنها تطابق اتمي جزئي  مابين شبكه‌هاي كريستالي اوليه و محصول وجود خواهد داشت. استحاله‌هاي ماتنزيتي …

تعداد صفحات: ۱۹ صفحه فایل ورد

پاسخ دهید