دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار نفوذی آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

چکيده

اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم با استفاده از روش نفوذ جفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ آلومینیوم در جهت موازی با میدان مغناطیسی محدود شده بود و ضریب فرکانس وابسته به ضریب نفوذ بوده و بدون تغییر زیاد انرژی فعالسازی کاهش یافت. جلوگیری از نفوذ با میدان مغناطیسی بر اساس نظریه‌ی نفوذ دوقطبی مورد بحث قرار گرفت.

مقدمه

یک میدان مغناطیسی ایستا به طور مکرر برای اصلاح فرآیندهای متالورژیکی با مزایای بازده چندکنشی و اندرکنش بدون تماس استفاده شد [۱، ۲]. طی چند دهه‌ی گذشته، دگرگونی فاز جامد تحت میدان مغناطیسی مطالعه شده است به عنوان مثال بازیابی [۳]، تبلور مجدد [۴]، رسوب [۵]، منظم شدن [۶] و غیره. در حین دگرگونی فازي، فرآیندهای نفوذ اتمی به عنوان نيروي محرکه اصلی برای توزیع حل شونده‌ها در نظر گرفته می‌شوند و به طور قابل توجهی نرخ دگرگونی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نفوذ فلزات تحت میدان مغناطیسی نیز در منابع مطالعاتی گزارش شده است. یودلیس و همکاران دریافتند که نفوذ مس در آلومینیوم در میدان مغناطیسی ۳۰ کیلو اورستد به اندازه‌ی ۲۵% کاهش یافت که به صورت عمود بر جهت نفوذ اعمال می‌شد [۷]. ناکامیچی و همکاران مشاهده کردند که نفوذ کربن در آهن گاما با میدان مغناطیسی ۶T کند شد ولی نفوذ تیتانیوم در آهن گاما خیلی تغییر نکرد [۸]. اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز میانی در جفت‌های نفوذی نیز در منابع مطالعاتی گزارش شده است. لی و همکاران نشان دادند که رشد فازهای میانی در جفت نفوذی Mg-Al با اعمال میدان مغناطیسی ۱۰T کند شد [۹]. لی و همکاران افزایش ضخامت لایه در جفت نفوذی Al-Mg با افزایش میدان مغناطیسی تا ۱۱٫۵T را نشان دادند [۱۰]. لی و همکاران اثر میدان مغناطیسی قوی بر روی رفتار نفوذ داخلی در جفت‌های نفوذی Al/Cu را مطالعه کردند و دریافتند که میدان مغناطیسی ضخامت لایه‌ی میانی را کاهش داده و نرخ نفوذ را …

تعداد صفحات: ۳ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۳

پاسخ دهید